Piirdetarindite projekteerimine ning enamlevinud vead eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 11. veebruaril 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 9,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

iirdetarind (välissein, aken/välisuks, katus, põrand jms) kui sise- ja väliskeskkonna eraldaja on ehitusprojekti osa, mis on seotud nii arhitektuursete valikute kui ka kandevõimet ja üldstabiilsust tagavate ehituskonstruktsioonidega. Sellest tulenevalt tekivad piirdetarindite esmased lahendused arhitekti valikutest ning lahendatakse detailsemates ehitusprojekti staadiumites arhitekti ja konstruktori koostöös. Pahatihti jäävad aga tarindid arhitekti ning konstruktori vastustusala vahele, millest tulenevalt ei projekteerita neid piisava põhjalikkusega. Kuna tarindite ja nende liitekohtadega on seotud ka külmasillad, õhulekked ning muu ehitusfüüsika ja niiskusturvalisusega seonduv, võivad vead või riskantsed lahendused uute (kerg)tarindite või niiskuse suhtes tundlike materjalide kasutamisel viia niiskuskahjustutuse tekkeni. Selles tulenevalt on vaja piirdetarindite projekteerijatel hankida uusi teadmisi koos (arvutus)näidetega tõstmaks erialast pädevust ning vältimaks enamlevinud vigu.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade piirdetarindite tüüpidest, tarinditele mõjuvatest kliimakoormustest ning tarinditel esitatavatest nõuetest. Jagada ja vahetada kogemusi piirdetarindite projekteerijatega, tõstmaks koolitusel osalejate erialast pädevust. Tutvustada piirdetarindite projekteerijatele koolituse lektori kogemusel enamlevinud puudusi piirdetarindite liitekohtade projekteerimisel koos soovitustega paremate lahenduste tekkimiseks.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab tarinditele esitatavaid nõudeid ning mõistab nende ehitusfüüsikalist toimivust
  • oskab kavandada levinuimaid tarindeid ning nende liitekohti
  • on võimeline tõendama tarindi arvutuslikku toimivust EVS-EN ISO 13788 ehk nn kastepunkti meetodil
  • omab arusaama ehitusprojekti ehitusfüüsika ja niiskusturvalisuse osast

Simo Ilomets käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • piirdetarindite tüübid (tuulduv ja mittetuulduv fassaad, kald- ja lamekatus, põrand pinnasel või välisõhu kohal) ning nende toimivus kliimakoorumuste tingimustes
  • piirdetarinditele esitatavad nõuded ja kihtide valik
  • liitekohtade kavandamine fookusega külmasildade ja õhulekete minimeerimiseks
  • näiteid turvalisematest vs riskantsematest lahendustest niiskusturvalisus ehitusprojekti eel-, põhi,- ja tööprojekti staadiumis


Koolitaja


Simo Ilomets
Simo Ilomets

PHD Simo Ilumetsal on volitatud ehitusinseneri tase 8 ja lisaks on ta diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7).
Simo Ilomets oli töötanud paralleelselt õpingutega TTÜ ehitiste projekteerimise instituudis teadurina ning oli siis ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetooli assistent. Õppejõu tööks on ehitusfüüsika harjutustundide läbiviimine statsionaarõppe tudengitele. Simo Ilomets on osalenud suuremahulistes projektides nagu Kredexi toel Eesti elamufondi tehnilise seisundi uurimine, sh piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimimine ja energiatõhususe küsimused ning vastavate raportide koostamine. Ta osales ka Rahvusvahelise energiaagentuuri poolt koordineeritavas koostööprogrammis IEA Annex 55.
Doktoriõpinguid alustas Simo Ilomets 2010. aastal. Doktoritöö teemaks sai praegu väga aktuaalne Eesti kortermajade renoveerimisvajaduse ja kasutusea tõenäosuslik hindamine nende füüsikalise toimivuse alusel. Küsimus on aktuaalne ka mujal meid ümbritsevates riikides. Simo Ilomets jätkas kraadiõppe raames õpinguid Tampere Tehnikaülikoolis. 28. juuniks 2017 oli doktoritöö „Eesti raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus“ (Renovation Need and Performance of Envelopes of Concrete Apartment Buildiings in Estonia) kaitsmiseks kaante vahel. Kaitsmine toimus Tallinna Tehnikaülikoolis


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!