Akustiliste nõuete täitmine ja kontrollmõõtmised: mõõtmiste plaanimine ja teostamine, mõõtmistulemuste hindamine ja probleemide lahendused*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Akustiliste nõuete täitmine valminud hoones ja infrastruktuuriobjektil eeldab erinevate osapoolte koostööd - tellijapoolne korrektne lähteülesanne, erinevate projekteerijate lahendused, ehitustööde kvaliteetne teostus ja (omaniku)järelevalve kvaliteet. Kõikide tegevus üksikult või kombinatsioonina võib mõjutada lõpptulemust nõuete täitmise või mittetäitmise osas.
Akustiliste nõuete täitmise kontrollimiseks teostatakse valminud ehitus- või infrastruktuuriobjektidel akustilisi kontrollmõõtmisi, mis võivad olla seotud heliisolatsiooni, ruumiakustiliste tingimuste, tehnosüsteemide ja töökeskkonna müraga.
Samas selliste akustiliste kontrollmõõtmiste teostamine eeldab alati korrektset plaanimist, eesmärkide seadmist, mõõtmiste mahu määratlemist, mõõtestandardite fikseerimist; ehitusobjektid peavad olema saavutanud vastava valmidusastme, tehnosüsteemid olema reguleeritud jne. Peale kontrollmõõtmiste teostamist võib selguda, et projekteerimisel seatud eesmärgid ei ole täidetud ja tuleb välja selgitada mittevastavuste põhjused.

Millised on peamised väljakutsed akustiliste mõõtmiste teostamisel, tulemuste hindamisel ja avastatud mittevastavuste lahendamisel? - sellest tuleb juttu käesoleval koolitusel. Samuti käsitletakse peamisi probleeme ja ebakorrektseid lahendusi, mis on põhjustanud nõuetele mittevastavaid tulemusi.

Koolitus on suunatud tellijatele/tellija esindajatele, omanikujärelevalve teostajatele ja ehitajatele, kes saavad teadmisi peamistest murekohtadest ja kuidas neid oma töös vältida. Käsitletakse akustikateemadega seotud seadusandlust ja standardeid, akustiliste mõõtmiste põhimõtteid, tuuakse näiteid reaalsetest probleemidest ja leevendusmeetmest.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade peamistest akustilistest mõõtmistes ja vastavatest mõõtestandarditest, kuidas määrata vajalike kontrollmõõtmiste mahtu ja millele tähelepanu pöörata.

Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja standarditele, koolitaja viimase 15. a kogemustele hoonete projekteerimisel ja järelevalvel, akustilistele kontrollmõõtmistele ja kohtupraktikale.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet peamistest akustilistest mõõtmistest ja vastavatest mõõtestandarditest
 • teab, kuidas määrata vajalike kontrollmõõtmiste mahtu ja millele tähelepanu pöörata
 • teab, kuidas mõõtmistulemuste alusel akustilisi probleeme tuvastada
 • omab ülevaadet peamistest väljakutsetest akustiliste mõõtmiste teostamisel ja tulemuste hindamisel
 • teab, kuidas avastatud mittevastavusi lahendada

Marko Ründva käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • akustiliste nõuete ülevaade
 • erinevad akustilised indikaatorid, nende erinevused
 • vajalike mõõtmiste määramine
 • akustiliste mõõtmiste ülevaade ja põhimõtted
  • heliisolatsioon (õhumüra ja löögimüra isolatsioon)
  • välispiirde heliisolatsioon
  • avatäidete hindamine laboritingimustes ja ehitusobjektil
  • tehnosüsteemide müratasemete mõõtmised siseruumides ja väliskeskkonnas
  • tööstusmüra mõõtmised väliskeskkonnas
  • töökeskkonnamüra mõõtmised
  • liiklusmüra mõõtmised siseruumides ja väliskeskkonnas
  • järelkõlakestus
 • akustiliste mõõtmiste demonstratsioonid
 • mõõtmistulemuste hindamine
 • peamised probleemid ja ebakorrektseid lahendused, mis on põhjustanud nõuetele mittevastavaid mõõtmistulemusi
 • mõõtmistulemuste alusel akustiliste probleemide tuvastamine ja nende võimalikud leevendusmeetmed olukorra parandamiseks

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 3. juunil 2022.

Uute ehitusalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Marko Ründva
Marko Ründva

Kajaja Acoustics OÜ www.kajaja.ee asutaja ja juhatuse liige ning Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!