Töövõtuleping ja ehitusvaidlused

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 14. detsembril 2020.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e- akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 2,9 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolituse eesmärk on selgitada ehituslepingu (töövõtulepingu) olemust, sisu, osapoolte õigusi ja kohustusi, õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud küsimusi eeskätt läbi praktiliste aspektide. Käsitletakse vastava valdkonna kohtupraktikat ja olulisemaid põhimõtteid.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunneb ehituse töövõtulepingu sisu ja olemust, oskab eristada neid sarnastest lepingutest
 • teab töövõtja kohustusi
 • teab tellija kohustusi
 • tunneb töövõtja lepingurikkumise alaliike ja mõistab nende eristamise vajadust
 • teab, milline on töövõtja vastutus lepingu mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral
 • teab, milline on töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest
 • teab, millised on töövõtja vastutuse ajalised piirid
 • teab, milline on tellija vastutust lepingurikkumise korral
 • mõistab töövõtulepingu ja töövõtugarantii eristamise vajadust
 • on kursis töövõtugarantii sisu ja olemusega, teab garantiitingimusi

Vandeadvokaat Veikko Puolakainen käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • töövõtuleping (ehitusleping)
  - töövõtulepingu sisu ja olemus, eristamine sarnastest lepingutest
  - töövõtja kohustused (töö tegemise kohustus, kokkulepitud tulemus, kõrvalkohustused)
  - tellija kohustused (tasu maksmise kohustus, tasu suurus, tasunõude sissenõutavaks muutumine, tellija ülesütlemisõigus, koostöö – ja kaasabikohustus)
  - aktuaalne kohtupraktika
 • töövõtja lepingurikkumine
  - rikkumise alaliigid ja nende eristamise vajadus
  - töövõtja vastutus mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral (tellija õiguskaitsevahendid ja nende kohaldamise eeldused)
  - töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest (lepingu alusel tehtava töö mittevastavus lepingutingimustele ja/või muudele nõuetele, tellija õiguskaitsevahendid)
  - töövõtja vastutuse ajalised piirid
  - aktuaalne kohtupraktika
 • tellija lepingurikkumine
  - töövõtja õiguskaitsevahendite eeldused
  - töövõtulepingu rikkumine tellija poolt (tasu maksmise kohustuse rikkumine, töö vastuvõtmisest õigustamatult keeldumine, koostöökohustuse rikkumine)
  - tellija vastutus
  - töövõtja õiguskaitsevahendid
  - töövõtja pandiõigus
  - aktuaalne kohtupraktika
 • töövõtugarantii ja selle alusel tekkivad õigussuhted
  - töövõtulepingu ja töövõtugarantii eristamise vajadus
  - töövõtugarantii sisu ja olemus, garantiisuhte sõltumatus, garantiitingimused
  - aktuaalne kohtupraktika


Koolitaja


Veikko Puolakainen
Veikko Puolakainen

Vandeadvokaat Veikko Puolakainen on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast, omades töökogemust nii ettevõtte juristina kui advokaadina väiksemas ja keskmises advokaadibüroos. Viimased kuus aastat töötas Veikko Baltikumi juhtivas advokaadibüroos SORAINEN kohtuvaidluste meeskonnas. Alates märtsist 2016 on Veikko tegutsemiskohaks keerukamate majandusvaidluste lahendamisele spetsialiseerunud Advokaadibüroo NOVE, mille üks asutajatest ja partneritest Veikko on. Veikko on spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele tsiviil- ja haldusasjades ning on esindanud kliente kõikides Eesti Vabariigi kohtuastmetes, aga ka kohtuvälistes vaidluste lahendamise instantsides, samuti erinevates vaidemenetlustes.

Olulise osa tema tööst on moodustanud erinevad keerukad vaidlused võlaõiguse (lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted), ühinguõiguse (aktsionäride vahelised vaidlused, juhatuse liikme vastutus) ning kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas. Veikko osalusel on mitmed olulised kaasused lõppenud pretsedenti loovatena alles Riigikohtus ning on seeläbi aidanud kaasa valitseva õiguspraktika kujundamisele.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!